Optimistická revízia daňových príjmov?

Skôr, než zameriame našu pozornosť na výsledok úpravy daňových príjmov zohľadňujúcich pokles hospodárskeho rastu, v krátkosti sa pozrime, ako to dopadlo v roku 2008. Tohtoročné príjmy štátneho rozpočtu sa nenaplnili, predbežné údaje ukazujú na 98,2% plnenie.

Stojí za tým predovšetkým nižší ako plánovaný výber nepriamych daní, hlavne DPH, na čo sme upozorňovali napríklad tu.

Železné pravidlo o míňaní čo najväčšieho množstva rozpočtovaných prostriedkov ku koncu roka ilustruje bilancia rozpočtu v posledných dvoch mesiacoch. Ešte v novembri bol rozpočet v prebytku 317,9 miliónmi eur (9,577 miliárd korún), na konci decembra sa štatistika rýchlo obrátila o vyše 1 mld. Eur a rozpočet skončil so schodkom 704,18 milióna eur (21,214 miliardy korún).

Minimálne absolútne medziročné zníženie schodku o 76,81 milióna eur (2,314 miliardy korún) je na jednej strane dôkazom absencie snahy o dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu (pritom daňové príjmy vzrástli medziročne o cca. 8 mld. Sk (odhad INESS)). Na druhej strane poukazuje na minuloročný vianočný darček občanov vláde SR, keď vláda vybrala o 12 mld. Sk na daniach viac, ako plánovala, čo pochopiteľne podstatne znížilo plánovaný schodok v roku 2007.

Nižšie ako očakávané daňové výnosy vrhajú tieň na schopnosti, či možnosti ministerstva financií realisticky predpovedať ich výšku. Práve preto je zaujímavé pozrieť sa, ako vlastne ministerstvo zredukovalo predpokladané daňové výnosy vo svetle nižšieho budúcoročného hospodárskeho rastu.

Nižší ekonomický rast sa nutne prejaví v pomalšom raste miezd, nižšej tvorbe zisku podnikov a pravdepodobne aj v poklese spotrebe domácností. To sú všetko faktory, ktoré ovplyvnia výber hlavných daní štátneho rozpočtu.
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad skutočného výberu na konci roka 2007, predpoklad výberu ku koncu roka 2008, plánovaný výber na rok 2009, a revidovaný výber po znížení hospodárskeho rastu.
 


Zdroj: prepočty autora, z materiálov MF SRNR SR

Z tabuľky vyplýva, že vláda (MF SR) znížila odhad daňových výnosov o 1,4% oproti pôvodnému plánu. Zaujímavé však je, že v prípade právnických osôb pod vplyvom nižšieho hospodárskeho rastu odhad výnosov navýšilo. Nevieme, či je to výsledok politického tlaku pri zostavovaní rozpočtu alebo štatistika Daňovej správy priniesla od septembra do novembra tak podstatné zmeny, oprávňujúce ministerstvo k navýšeniu odhadu výnosov.Každopádne ešte zaujímavejší je celkový nárast daňových výnosov. Vysoký hospodársky rast v roku 2008 priniesol medziročné zvýšenie daňových výnosov o 7,7% (odhad MF SR). I napriek tomu, že tento rok má byť hospodársky rast o 3,1% nižší (nominálne) vláda očakáva rast daňových výnosov o 9,1%. Dominuje opäť rast príjmov daní právnických osôb, ktorý by mal v tomto roku dosiahnuť 16,7% (pozn. ani ľavicová vláda neuvažuje o zvyšovaní daní podnikateľom, keď tieto rastú takmer 20% ročne. Diskusia sa ale iste začne, keď tento rast skončí...). Rast daní z príjmov fyzických osôb je vyšší ako nominálny rast priemernej mzdy, v prognózach výberu sa totiž stále počíta s vysokým rastom miezd o 8,1% a mierne zvýšenou zamestnanosťou (na rast príjmov však pozitívne vplýva aj pomalé zvyšovanie životného minima). Rovnako DPH by mala rásť rýchlejším tempom ako predchádzajúci rok, pričom rast spotreby domácností by mal klesnúť o 3,3% oproti roku 2008. A to k novembru 2008 dosiahol rast výberu DPH za rok 2008 necelé 1% v porovnaní s rokom 2007...

Na tomto mieste nechcem hodnotiť predikčné makro modely ministerstiev ani bánk. Akurát zdravý rozum a opatrnosť mi navráva, že tieto prognózy z nejakého dôvodu nechcú brať do úvahy dopady očakávaného spomalenia reálnej ekonomiky. Ak napríklad česká škodovka obmedzí svoju výrobu zo dňa na deň na pol roka o 20%, naznačuje to, že na európskych trhoch sa musia diať veci, ktoré v slovenských prognózach ešte nie sú zahrnuté. Takáto skutočnosť sa pravdepodobne výraznejšie prejaví na celom odvetví (a nielen v Česku), a teda aj v makro číslach. Či nám ťahá vláda medové motúzy popod nos, alebo my len zbytočne maľujeme čerta na stenu, ukáže až tohtoročná realita.

Radovan Ďurana