• 27. august 2010, 15:51

Vláda má nového splnomocnenca pre verejnú správu a manažment povodí a krajiny

Verejnú správu a integrovaný manažment povodí a krajiny bude mať na starosti nový vládny splnomocnenec, ktorého štatút v piatok na návrh premiérky Ivety Radičovej schválila vláda. Tento post bude od 1. septembra zastávať Martin Kováč. Do funkcie bol menovaný na dobu určitú, a to do najbližších...

Verejnú správu a integrovaný manažment povodí a krajiny bude mať na starosti nový vládny splnomocnenec, ktorého štatút v piatok na návrh premiérky Ivety Radičovej schválila vláda. Tento post bude od 1. septembra zastávať Martin Kováč. Do funkcie bol menovaný na dobu určitú, a to do najbližších parlamentných volieb.

Kováčovou úlohou bude riadiť činnosť dvoch pracovných komisií. Prvá bude zriadená pre oblasť komunálnej reformy a druhá pre oblasť integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Členov týchto pracovných komisií menujú príslušné ústredné orgány štátnej správy, reprezentatívne organizácie územnej samosprávy, odborné inštitúcie a mimovládne organizácie.

Kabinet pripomína, že činnosť územnej samosprávy a život obyvateľov dnes výrazne ovplyvňujú dosahy hospodárskej a finančnej krízy, no najmä neustále sa opakujúce a rastúce dosahy extrémov počasia, súvisiace so zmenami klímy a krajinnej štruktúry. Najviac postihovaným regiónom a sídlam sa znižuje ich konkurencieschopnosť, výrazne sa limitujú možnosti ich rozvoja. Vláda je preto presvedčená, že požiadavky na realizáciu adaptačných a hospodárskych opatrení na zadržiavanie dažďovej vody v krajine, na ochranu pôdy pred eróziou a realizáciu ďalších opatrení protipovodňovej prevencie je možné zabezpečiť vytvorením vyváženého modelu manažmentu krajiny a vytvorením vhodných finančných a motivačných nástrojov.

Integrovaný manažment povodí a krajiny je prístup, ktorý podporuje zosúlaďovanie individuálnych nástrojov a politík uplatňovaných pri ochrane a využívaní zdrojov v rámci jednotlivých povodí. K základným nástrojom integrovaného manažmentu patria štandardne územné plánovanie, ochrana prírody, manažment vodných zdrojov a vodných tokov, pozemkové úpravy, lesné hospodárske plánovanie, efektívne odpadové hospodárstvo či spôsoby a postupy využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

"Na základe uvedeného a vzhľadom na požiadavky kladené na zefektívňovanie verejnej správy a integrovaný manažment krajiny sa javí ako najvhodnejšia možnosť vytvoriť pozíciu splnomocnenca vlády SR pre verejnú správu, integrovaný manažment povodí a krajiny," argumentuje premiérka.

Činnosť splnomocnenca, ktorý sa zodpovedá vládnemu kabinetu, bude financovaná v rámci rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR. Jeho funkčný plat bude predstavovať 1988,5 eura.

Vláda dnes zároveň rozhodla o zrušení postu splnomocnenca pre územnú samosprávu a odvolala z tejto funkcie Jána Turčana. Ten bol menovaný vládou Roberta Fica, ktorá tento post vytvorila začiatkom roku 2007.

Zdroj:TASR

 

Diskusia

Najčítanejšie